VKE

Innhold

VKE sterkt imot økning av HFK og PFK avgift

Næringspolitikk

Publisert

VKE er sterkt imot regjerningens foreslåtte økning av avgiften på HFK og PFK på hele 11.7% - Dette vil ikke ha noen annen effekt enn at staten får større inntekter.

Bransjen er innstilt på omstilling, men avgiften er allerede så høy at ytterligere økning er uegnet som virkemiddel for å redusere utslipp av disse klimagassene. Med de raske endringene som kreves er det nå tid for tilskudd til omstilling, sier daglig leder i VKE, Aud Børset.

Ingen skole- eller etterutdanningstilbud på miljøvennlige kuldemedier
Skolene har ikke midler til å kjøpe inn utstyr for opplæring på miljøvennlige kuldemedier. Hadde DSB stilt krav til en sikkerhetssertifisering på miljøvennlige kuldemedier, ville kurssenter fått et insentiv til å drive etterutdanning i stor skala (3.500 yrkesutøvere kan i dag bare HFK).

Kuldeanlegg og varmepumper bygges etter Norsk Standard EN 378, ”Krav til sikkerhet og miljø”. DSB forvalter sikkerhet (miljøvennlige kuldemedier), mens Miljødirektoratet forvalter miljø (HFK). Samarbeid mellom disse to er avgjørende for å få til en hurtig omstilling fra HFK til miljøvennlige kuldemedier.

Kuldebransjen ønsker at DSB skal opprette en sikkerhetssertifisering på miljøvennlige kuldemedier, og at F-gass sertifiseringen skal inngå i denne.  Dette vil være et langt bedre bidrag til omstilling en økte avgifter.

 

Regjeringens Statsbudsjett for 2017

Klimagassene HFK og PFK
Regjeringen foreslår å øke avgiften på klimagassene HFK og PFK med 37 kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Avgiften kommer dermed opp på samme nivå som CO2-avgiften på autodiesel og bensin målt i kroner per tonn CO2-ekvivalenter. Forslaget er en del av det grønne skatteskiftet.

10.10 Avgift på hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) (kap. 5548 post 70)

For 2017 foreslås det å øke avgiften med 37 kroner per tonn CO 2 -ekvivalenter utover prisjustering, se forslag til avgiftsvedtak § 1.

Avgiften på klimagassene hydrofluorkarboner (HFK) og perfluorkarboner (PFK) ble innført i 2003. Avgiftens formål er å redusere utslippene av disse klimagassene ved å stimulere til bruk av alternative gasser med lavere klimaeffekt og til utvikling av ny teknologi som ikke bruker HFK og PFK.

Avgiftsplikten omfatter alle blandinger av HFK og PFK, både innbyrdes blandinger og blandinger med andre stoffer samt HFK og PFK som inngår som bestanddel i andre varer. Det gis avgiftsfritak blant annet for HFK og PFK som gjenvinnes.

Avgiften er gradert ut fra gassenes globale oppvarmingspotensial (GWP). Dette innebærer at satsene på de ulike HFK- og PFK-gassene avhenger av klimaeffekt. I 2016 tilsvarer avgiften 383 kroner per tonn CO 2 -ekvivalenter.

Regjeringen foreslår å øke avgiften opp til samme nivå som CO 2 -avgiften på bensin og autodiesel, målt i kroner per tonn CO 2 -ekvivalenter. Dette tilsvarer en økning på 37 kroner per tonn CO 2 -ekvivalenter utover prisjustering. Forslaget anslås å gi et merproveny på 45 mill. kroner påløpt og 40 mill. kroner bokført i 2017. Forslaget er i tråd med anbefalingen fra Grønn skattekommisjon om å øke avgiften på HFK og PFK opp til nivået for CO 2 -avgiften på bensin og autodiesel. Det vises ellers til omtalen av oppfølgingen av Grønn skattekommisjon i avsnitt kapittel 26.

Det er en refusjonsordning for HFK og PFK som innleveres til godkjent anlegg for destruksjon. Refusjonsordningen administreres av Miljødirektoratet og er nærmere omtalt i Prop. 1 S (2016 – 2017) Klima- og miljødepartementet. 

Link til Statsbudsjettet 2017