VKE

Innhold

  • VKE
  • Litt om lover og forskrifter

Litt om lover og forskrifter

Lover blir vedtatt av Stortinget og har som regel gyldighet for hele landet. Lover kan endres. Det er derfor viktig å bruke ajourførte lovtekster.

Forskrifter gir utfyllende regler og detaljerte bestemmelser til lover og gjelder som regel for det samme området som loven. Også forskrifter endres og må ajourføres.

Vedtekter er lokale forskrifter. Kommunale vedtekter vedtas av kommunestyret. Noen må stadfestes av det departementet som har ansvar for loven. Kommunale vedtekter kan ha gyldighet innen en kommune eller innen deler av en kommune.

Rundskriv og meldinger brukes ofte av departementene for å fortelle om endringer i lover eller forskrifter, gi veiledning eller fortolkning av lovbestemmelser eller formidle annen informasjon.

Veiledninger brukes for å klargjøre lov- eller forskriftsbestemmelser ved hjelp av retningslinjer eller anbefalinger. En veiledning kan for eksempel vise eksempler på løsninger som vil tilfredsstille lov- eller forskriftskrav.

Standarder gjør at hverdagen vår blir enklere, men er i utgangspunkt frivillige å ta i bruk.

Standarder kan gi mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver og forordninger samt til nasjonale lover og forskrifter.

Bransjenormer (codes of conduct). Bransjenormer er i utgangspunkt frivillige å ta i bruk.

Det ikke gitt spesielle regler om hvordan en bransjenorm kan etableres, eller av hvem.

Det avgjørende for om det kan sies at det foreligger en bransjenorm synes å være omfanget av praksis og hvor konsekvent og hyppig den har vært. Det er ikke et krav at bransjenormen er skriftlig nedfelt, og en fast sedvane i en bransje kan sies å representere en bransjenorm. Bransjenormer har en betydning som rettskildefaktor fordi de er et uttrykk for hva som anses som vanlig og akseptabelt i en bransje. De er imidlertid ikke bindende for domstolene som foretar en objektiv vurdering av hva som er en god og rimelig praksis i det konkrete tilfellet.

Selv om det ikke skjer i samme omfang som i andre land, har vi også i Norge mange eksempler på at bransjeorganisasjoner, gjerne i samarbeid eller samråd med myndigheter, lager bransjenormer.

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt