VKE

Innhold

Myndigheter

Det er viktig å være oppdatert på endringer i lovverket som angår din bedrift. VKE hjelper deg med få oversikt i jungelen av lover og forskrifter. Du kan ta kontakt med oss, og vi hjelper deg gjerne. Nedenfor har vi beskrevet en rekke instanser som påvirker vår bransje, lenket opp mot respektive hjemmesider.

Myndigheter

«Finn myndighet» gir deg en oversikt over en rekke statlige og kommunale tjenester på nett.

De myndigheter som er mest relevant for virksomheten i VKE og medlemsbedriftene er:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
Departementet har bl.a. ansvaret for bolig- og bygningspolitikken.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)

Husbanken

Olje- og energidepartementet (OED)
Olje- og energidepartementets (OED) hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Enova

Klima- og miljødepartementet (KLD)
Klima- og miljødepartementet (KLD) ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.

Miljødirektoratet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Arbeidsdepartementet (AD)
Arbeidsdepartementet har bl.a. ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked og arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet