HMS-opplæring

Et fokus på helse, miljø og sikkerhet er viktig for de ansattes trygghet og velferd. Jevnlig kursing og opplæring innen HMS-temaer bedrer sikkerheten i bedriften, og er i noen tilfeller også lovpålagt.

Under kan du lese mer om bedriftshelsetjenesten, varme arbeider og sikkerhetsopplæring i FSE(Forskrift for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg).

Bedriftshelsetjenesten
I bygg- og anleggsbransjen er risikoen for skade større enn i mange andre sektorer. Derfor er alle bedrifter med ansatte i denne næringen pålagt å knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste. Bedriftshelsetjenesten består av verne- og helsepersonell, som hjelper til med det forebyggende HMS-arbeidet i bedriften.

Du kan lese mer om bedriftshelsetjenesten på Arbeidstilsynets nettsider.

Varme arbeider
Varme arbeider er arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr.  Grunnleggende brann- og sikkerhetsfaglig kompetanse og bevissthet knyttet til dette, er en forutsetning for å kunne gjennomføre varmt arbeid på en trygg måte. Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere som utfører varmt arbeid, og verneombudet får opplæring i arbeidsmetoder, bruk av arbeidsutstyr og personlig verneutstyr. Det er etablert sertifiseringsordninger i varme arbeider for å ivareta kompetansekravet.

Sikkerhetsopplæring/FSE-opplæring
FSE står for «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg». Denne forskriften pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhetsopplæring, og det er daglig leder i bedriften er ansvarlig for at dette blir overholdt. Samtidig krever FSE at det foretas dokumentert internkontroll i bedriften.

 • Nettkurs FSE-lavspent og FSE-høyspent
  Elektrofagarbeidere eller annet personell som etter instruks kan arbeide på eller nær ved elektriske installasjoner. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om årlig teoretisk oppdatering i FSE, med unntak av hjerte-lungeredning.

  Kursene tar fra 1-3 timer og tilpasses brukerens forhåndskunnskaper.

  Mer informasjon og bestilling av FSE-nettkurs her

 • Bedriftsintern opplæring
  FSE-startopplæringspakke inneholder en instruksjons-DVD og et instruktørhefte. Lederen kan selv holde kurset i egen bedrift. Arbeidshefter til deltakerne kjøpes i tillegg.

  Opplæringspakken og arbeidshefter er tilgjengelige på fem ulike språk; engelsk, polsk, latvisk, litauisk og estisk for å tilby tilpasset opplæring for utenlandske arbeidere.

  Mer informasjon om startopplæringspakken finner du her

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: