VKE

Innhold

Engasjerende VKE bransjemøte om miljødeklarasjoner (EPDer)

Klima og miljø

Publisert

Morten Dybesland presenterer Statsbyggs miljøambisjoner

6. juni arrangerte VKE bransjemøte om miljødeklarasjoner for tekniske installasjoner. Byggevarer får miljødeklarasjoner (EPDer) og flere utbyggere stiller krav om slik produktdokumentasjon i anbudsprosessen.

En EPD (Environmental Product Declaration), miljødeklarasjon på norsk, er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøbelastningen til et produkt i et livsløp (LCA). Alle produkter som skal bygges inn i et byggverk er byggevarer. Produkter som er en del av et større system (brannsikring‐ eller ventilasjonssystemer) anses også som en byggevare.

Krav om miljødokumentasjon på byggematerialer og varer fra kunder og myndigheter øker. Det settes krav til produkters miljøpåvirkning i hele livsløpet; ved produksjon, i bruksperioden og ved avhending. Miljømessig riktige valg av byggevarer og -materialer vil kunne redusere de samlede ressurs‐ og miljøbelastningen fra bygninger. Tredjeparts verifiserte miljødeklarasjoner kan være til hjelp for å kunne gjøre miljøriktig valg av materialer

Miljødeklarasjoner innen ventilasjonsprodukter er ennå umodent og det finnes få EPDer på de produktene som bransjen leverer. Det er mange spørsmål som må besvares rundt EPDer, alt fra produktkategoriregler som er grunnlaget for å lage EPDer for et produkt til kostnader og ressursbruk for å vedlikeholde EPDer som har en varighet på 5 år.

Håkon Hauan fra EPD-Norge ga en innføring om trender og utvikling innen dokumentasjon miljøprestasjoner og hva EPD-Norge gjør for bransjen. Sentral står utviklingen av miljødeklarasjoner (EPD) for alle typer produkter skal utføres i hht. kravene gitt i ISO 14025, ISO 21930 og tilhørende bransjestandarder (EN 15804 for byggevarer). Det stilles krav til at offentlige anskaffelser skal være grønne og at livssyklusperspektivet skal legges til grunn. EPDer vil kunne være grunnlaget for å ta miljøriktige valg og for å beregne klimagassutslipp fra bygninger.

Sylvia Skar fra Asplan Viak ga en presentasjon av hvordan EPDer brukes i miljøsertifiseringssystemet BREEAM-NOR. Sentralt for miljødeklarasjoner er metodikken for livsløpsvurderingen (LCA) der man tar hensyn til forbruk av ressurser og utslipp til miljøet i hver livsløpsfase. En miljødeklarasjon skiller seg ut fra den vanlige miljøinformasjonen for produkter ved at den gir objektiv informasjon, basert på livsløpsvurdering og er sammenlignbare ved visse forutsetninger.

Morten Dybesland fra Statsbygg ga en grundig presentasjon av Statsbyggs miljøambisjoner mot 2030. Statsbygg vil ha en klimanøytral eiendomsportefølje, levere nullutslippsbygg, bidra til redusert miljøfotavtrykk for staten og intern virksomhet skal være et godt eksempel. På kort sikt vil Statsbygg kutte klimagassutslipp med 30% i nye byggeprosjekter og 15% i eksisterende. Morten viste til at det fremover vil bli flere BREEAM-prosjekter, mer omfattende krav til EPDer for tekniske installasjoner og ytelseskrav også for tekniske installasjoner. Han inviterte bransjen til å bli med på veien for å utvikle miljødeklarasjoner og utforme krav som bransjen kan levere etter.

Tor Atle Gjerde fra Caverion delte erfaringer med innhenting av EPDer for tekniske installasjoner på Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum (PNN) der Caverion står for rør, ventilasjon og elektro. Tor Atle delte betraktninger og refleksjoner rundt miljøaspekter etter mange år i bygg og anlegg. Erfaringen viser at det er mye usikkerhet, manglende kompetanse om hva som gjelder. Det er klart et behov for opplæring. Vi fikk presentert eksempler på EPDer for ventilasjonsprodukter.

Presentasjonene fra VKE bransjemøtet kan lastes ned her:
01_VKE medlemsmøte_2018-06-06 miljødeklarasjoner_Lexow
02_2018 06 EPD - VKE_Håkon Hauan
03_2018-06-06-EPD-tekniske-installasjoner-skar
04_Morten Dybesland_Statsbygg og EPD tekniske installasjoner 31.05.18
05_Tor Atle Gjerde_180605 EPD og tekniske installsjoner rev juni

EPD-Norge har laget en film som gir en enkel innføring i miljødeklarasjoner.