VKE

Innhold

Høring av nytt bygningsenergidirektiv

Energiattesten må føre til at det gjøres tiltak for å redusere energibruk, utslipp av klimagasser og gi bedre inneklima.

VKE mener at inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg. Videre må energivurdering av klimaanlegg gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner.

Olje- og energidepartementet sendte i begynnelsen av september ut en høring av endringer i bygningsenergidirektivet med frist 5. desember. I Norge er det 2002-utgaven av bygningsenergidirektivet som er i innarbeidet i norsk lovverk og som vi i praksis befatter oss med gjennom energimerkeordingen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg for ventilasjon og varme. Siden direktivet ble implementert i Norge har direktivet blitt revidert to ganger, først i 2010 og nå sist sommeren 2018.

– Denne høringen er viktig for bransjen og en fin anledning til å gi konstruktive innspill til hvordan myndighetene bør implementere det nye direktivet. Nå har vi sjansen til å revitalisere hele energimerkeordningen til det beste for inneklimaet, miljøet og energiforsyningen i Norge, sier Thor Lexow, administrerende direktør i VKE - Foreningen for ventilasjon, kulde og energi.

VKE mener Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet. VKE mener videre at det nye direktivet adresserer viktige aspekter for å nå energi- og klimamål knyttet til bygningsmassen og samtidig å sikre et godt inneklima for brukerne. – Inneklima og luftkvalitet er til sammen nevnt hele 13 ganger i den nye direktivteksten, kommenterer Lexow. – Så det er klart at hovedformålet med energibruk i bygninger er å oppnå ønsket komfort i form av godt inneklima og varmtvann. – Energieffektivisering må aldri gå på bekostning av inneklima og folkehelse, kunsten er å ikke bruke mer energi enn nødvendig, presiserer han.

VKE mener at jevnlig inspeksjon av tekniske anlegg legger grunnlaget for energieffektivisering, redusert klimagassutslipp og godt inneklima. – Vi anbefaler at myndighetene opprettholde dagens inspeksjonsordninger for varme-, kjøle- og ventilasjonssystemer.

Oppsummert mener VKE at:

  • Norge bør implementere tredje revisjon av bygningsenergidirektivet
  • eksisterende bygningsmasse og drift må prioriteres i ny ordning
  • inneklima må inn som et vurderingskriterium i ny ordning, både i energiattesten og energivurdering av tekniske anlegg
  • energivurdering av tekniske anlegg må omfatte alle typer varmeproduksjon, også forbrenningskjel (uavhengig av type brensel), elektrokjel, varmepumpe eller fjernvarme
  • kuldeanlegg og varmepumper til ventilasjon samt kuldeanlegg for datarom, kantine, dagligvare og industri må inkluderes i energivurdering av tekniske anlegg
  • dagens grenser og intervaller for plikt om energivurdering av tekniske anlegg bør beholdes
  • energivurdering av klimaanlegg må gjennomføres ved en fysisk befaring av anlegget av kvalifiserte fagpersoner

Les VKEs høringssvar:

2018-12-05 VKE høringskommentar til Direktiv 2018-844-EU om endring av bygningsenergidirektivet.pdf