VKE

Innhold

Store endringer i standarden for maskinsikkerhet

Ventilasjon, Kulde, HMS, Lover og forskrifter

Publisert

For at ventilasjonsanlegg, kuldemaskiner og varmepumper skal omsettes i EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiver.

Ventilasjonsanlegg, kuldemaskiner og varmepumper er definert som maskiner etter maskinforskriften. Leverandører skal erklærer samsvar med kravene i relevante forskrifter. En CE-samsvarserklæring er produsentens eller leverandørens bekreftelse på at direktivenes sikkerhetskrav er oppfylt. Samsvarserklæringen dekker alt som har med sikkerhet å gjøre hvorav elektrisk sikkerhet er en integrert del.

En maskin skal ikke tilkobles strømnettet før installatøren har kontrollert de tekniske dataene, og om det finnes en samsvarserklæring og CE-merket for den konkrete maskinen. Det vil si at noen har påtatt seg ansvaret for maskinen og at den overholder kravene gitt i relevante forskrifter. Standarden benyttes i forbindelse med gitte sikkerhetskrav i både maskindirektivet og lavspenningsdirektivet. På den måten blir standarden en god verktøykasse for raskt og effektivt å oppnå samsvar med bestemmelsene i direktivene.

Rivende utvikling
Maskinsikkerhetsnormen NEK EN 60204-1 omhandler bruk av elektrisk utstyr i maskiner for å ivareta både mekaniske og elektriske farer. Dette er en av de mest brukte standardene i verden og det er 12 år siden sist det ble lansert en ny utgave av denne standarden. Det er derfor knyttet store forventninger til 2018 versjonen.

– Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden den forrige utgaven av maskinsikkerhetsstandarden forteller Trond Salater som er fagsjef i NEK. Spesielt innenfor motorstyring og bruk av sensorer har det skjedd en betydelig utvikling de siste årene. Det var derfor på høy tid at vi fikk en oppdatert utgave av maskinsikkerhetsstandarden.

NEK EN 60204-1:2018 omfatter blant annet følgende viktige tekniske endringer:

  • Nye krav til bruk av motordriftsystemer (PDS) – frekvensomformerer o.l.
  • Reviderte krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
  • Klargjort krav til beskyttelse mot overstrømmer
  • Nye krav til å fastsette kortslutningsytelser til elekrisk utstyr
  • Nye krav til styrekretser og styrefunksjoner.

Les mer hos Norsk Elektro­teknisk Komite (NEK).