Internasjonalt regelverk

Vårt samfunn og vår bransje påvirkes i betydelig grad av en tiltakende globalisering, og ikke minst av beslutninger i EU. For vår bransje er det i særlig grad klima- og energipolitikken som er en ”driver” av utviklingen. EUs klimapolitikk innen energiområdet er å redusere klimagassutslipp, øke produksjon av fornybar energi og øke energieffektiviteten samt å sikre tilgangen på energi innenfor EU.

Sentrale mål for 2030 er:

  • Minst 40 % kutt i klimagassutslipp (fra 1990 nivåer)
  • Minst 32 % andel fornybar energi
  • Minst 32,5 % forbedring i energieffektivitet

EU innfører en rekke direktiver og forordninger for å oppfylle sine mål, direktiv og regelverk som blir ansett for å være EØS-relevante, blir innlemmet i norsk lov.

Direktiver er rettsakter som er bindende «i sin målsetning», men nasjonale myndigheter kan avgjøre hvordan direktivets bestemmelser skal gjennomføres i nasjonal rett.

En forordning er en EU-rettsakt som gjelder umiddelbart i EU-landene, altså uten at de først må tas inn i nasjonal lovgivning. I Norge må forordninger gjennomføres i nasjonal rett, på samme måte som direktiver, men teksten i forordningen skal tas inn ord for ord.

Noen aktuelle og for bransjen relevante direktiver og forordninger:

  • Bygningsenergidirektivet (EPBD – Energy Performance of Buildings Directive)
  • Økodesign og energimerking av energirelaterte produkter
  • F-gass forordningen
  • Energieffektiviseringsdirektivet
  • Fornybardirektivet

EU-kommisjonen kan gi et oppdrag til den europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, for å lage standarder som bidrar til innføring av et direktiv.

Uavhengig av medlemskap i EU/EØS er Norge som medlem av den europeiske standardiseringsorganisasjonene CEN og CENELEC, forpliktet til å implementere alle europeiske standarder og fastsette dem som Norsk Standard. Av alle nye Norsk Standard i dag har ca. 95 % europeisk opphav. Norske Standarder (NS) får derfor en stadig økende betydning, bl.a. når EU-regler (direktiver og forordninger) skal innføres i Norge.

Standardiseringsarbeidet foregår i hovedsak i standardiseringskomiteer, på nasjonalt (NS), europeisk (EN) og globalt (ISO) nivå. Standardiseringsarbeidet er basert på frivillig deltakelse og er åpent for alle berørte interessenter. I europeisk og global sammenheng kommer deltakerne fra de landene som har vist interesse for å delta i arbeidet. Deltakerne i tekniske komiteer (TC) er nasjonale delegater, mens de som deltar i arbeidsgrupper (WG) er fageksperter innenfor det aktuelle området.

For å ivareta bransjens interesser på en hensiktsmessig måte deltar VKE aktivt i flere norske standardiseringskomiteer.

Siden klima- og energipolitikken i EU har stor innvirkning i Norge og for vår bransje, arbeider VKE også aktivt i Eurovent og AREA, som er organisasjoner EU rådfører seg med i spørsmål som vedrører vår bransje. For å gi nødvendig tyngde samarbeider VKE med søsterorganisasjoner i de øvrige nordiske land.

VKE representerer bransjen overfor Norske myndigheter for å bidra til at rammebetingelser gis en hensiktsmessig innretning. Deltakelse i relevante standardiseringsaktiviteter og internasjonale kontakter gir VKE gode muligheter for å påvirke fremtidige rammevilkår i Norge.

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: