Myndigheter

Det er viktig å være oppdatert på endringer i lovverket som angår din bedrift. VKE hjelper deg med få oversikt i jungelen av lover og forskrifter. Du kan ta kontakt med oss, og vi hjelper deg gjerne. Nedenfor har vi beskrevet en rekke instanser som påvirker vår bransje, lenket opp mot respektive hjemmesider.

De myndigheter som er mest relevant for virksomheten i VKE og medlemsbedriftene er:

 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  KMD har bl.a. ansvaret for bolig- og bygningspolitikken
 • Direktoratet for byggkvalitet (DiBK)
  Ansvar for bl.a. byggteknisk forskrift (TEK) og byggesaksforskriften (SAK) og sentral godkjenning.
 • Olje- og energidepartementet (OED)
  OEDs hovedoppgave er å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
  Ansvar for bl.a. produktkrav til økodesign, energimerking av produkter og tilsyn
 • Klima- og miljødepartementet (KLD)
  KLD ivaretar helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk.
 • Miljødirektoratet (MD)
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
  DSB har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB har ansvar for bl.a. produktforskriften, forskrift om trykkpåkjent utstyr, forskift for håndtering av farlig stoff, forskrift om sikkerhet ved elektriske anlegg (FSE), forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) 
 • Arbeidsdepartementet (AD)
  AD har bl.a. ansvar for politikken knyttet til arbeidsmarked og arbeidsmiljø.
 • Arbeidstilsynet
 • Enova
  Tilskuddsordninger energi-, effekt- og klimagassreduserende tiltak, energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: