Standarder for kulde- og varmepumper

Publisert

Det er ikke alltid lett å finne hvilke standarder som er relevant for virksomheten. For å gjøre det litt enklere å få oversikt så har VKE satt sammen lister over de mest relevante standardene. Listene blir oppdatert jevnlig.

Sikkerhets- og miljøkrav

NS‐EN 378‐1:2016+A1:2020
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhets‐ og miljøkrav – Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

NS‐EN 378‐2:2016
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhets‐ og miljøkrav ‒ Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

NS‐EN 378‐3:2016+A1:2020
Kuldeanlegg og varmepumper – Sikkerhets‐ og miljøkrav – Del 3: Oppstillingssted og personvern

NS‐EN 378‐4:2016+A1:2019
Kuldeanlegg og varmepumper ‐ Sikkerhets‐ og miljøkrav ‐ Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

SN-CEN/TR 17608:2022
Nyeste kunnskap om bruk av alternativer for brannfarlige kuldemedier, spesielt fra klasse A3, i utstyr for kuldeanlegg, luftkondisjoneringsanlegg og varmepumper

Kompetanse

NS-EN ISO 22712:2023
Kjølesystemer og varmepumper ‒ Kompetanse for personell

Prøvning og klassifisering

NS-EN 14511-1:2022
Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom og prosesskjøleanlegg med elektrisk drevne kompressorer – Del 1: Termer og definisjoner

NS-EN 14511-2:2022
Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom og prosesskjøleanlegg med elektrisk drevne kompressorer – Del 2: Prøvingsbetingelser

NS-EN 14511-3:2022
Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom og prosesskjøleanlegg med elektrisk drevne kompressorer – Del 3: Prøvingsmetoder

NS-EN 14511-4:2022
Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper for oppvarming og avkjøling av rom og prosesskjøleanlegg med elektrisk drevne kompressorer – Del 4: Krav

NS-EN 14825:2022
Klimaaggregater, væskekjøleaggregater og varmepumper med elektrisk drevne kompressorer for oppvarming og avkjøling av rom, kommersielle kjølere og prosesskjølere – Prøving og klassifisering ved dellastforhold og beregning av sesongytelse

NS-EN 16147:2017+A1:2021
Varmepumper med elektrisk drevne kompressorer ‒ Prøving, ytelsesvurdering og krav til merking av enheter for tappevarmtvann

ISO/TS 16491:2012
Guidelines for the evaluation of uncertainty of measurement in air conditioner and heat pump cooling and heating capacity tests

Kuldemedier

ISO 817:2014
Refrigerants ‒ Designation and safety classification

Beregning

NS-EN 15316-4-2:2017
Bygningers energiytelse ‒ Metode for beregning av systemets energikrav og systemvirkningsgrader – Del 4-2: Produksjonssystemer for varme, varmepumpesystemer

Dimensjonering og utforming

NS-EN 15450:2007
Varmesystemer i bygninger – Utforming av varmesystemer med varmepumpe

ISO 13612-1:2014
Heating and cooling systems in buildings – Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems – Part 1: Design and dimensioning

ISO 13612-2:2014
Heating and cooling systems in buildings – Method for calculation of the system performance and system design for heat pump systems – Part 2: Energy calculation

NS-EN 1861:1998
Kuldeanlegg og varmepumper ‒ Systemflytskjema, rørledninger og instrumentsammenstillinger ‒ Planløsning og symboler

NS-EN 1736:2008
Kuldeanlegg og varmepumper ‒ Fleksible rørelementer, vibrasjonsisolatorer, ekspansjonsforbindelser og ikke-metalliske rør ‒ Krav, konstruksjon og montering

NS‐EN 14624:2020
Ytelseskrav for bærbare lekkasjedetektorer og stasjonære gassdetektorer for alle kjølemedier

EN 13136:2013+A1:2018
Kuldeanlegg og varmepumper ‒ Trykkavlastningsanordninger med tilhørende rørledninger ‒ Beregningsmetoder

NS-EN 14276-1:2020
Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper – Del 1: Trykkbeholdere – Generelle krav

NS-EN 14276-2:2020
Trykkpåkjent utstyr for kjølesystemer og varmepumper ‒ Del 2: Rør ‒ Generelle krav

NS-EN ISO 14903:2017
Kuldeanlegg og varmepumper ‒ Godkjenning av tetthet for komponenter og forbindelser

NS-EN 13480-1:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 1: Generelt

NS-EN 13480-2:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 2: Materialer

NS-EN 13480-3:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 3: Konstruksjon og beregning

NS-EN 13480-4:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 4: Produksjon og installasjon

NS-EN 13480-5:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 5: Inspeksjon og prøving

NS-EN 13480-6:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 6: Tilleggskrav for nedgravde rørledninger

CEN/TR 13480-7:2002
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 7: Veiledning for bruk av prosedyrer for samsvarsvurdering

NS-EN 13480-8:2017
Metalliske industrielle rørsystemer ‒ Del 8: Tilleggskrav for aluminiumsrør og aluminiumslegerte rør

Energibrønner

NS 3056:2012
Krav til borede brønner i berg til vannforsyning og energiformål

Elektroteknisk

NEK EN 60204-1:2018
Maskinsikkerhet ‒ Elektrisk utstyr i maskiner ‒ Del 1: Generelle krav

NEK EN 60335-1:2012
Husholdnings- og tilsvarende elektriske apparater ‒ Sikkerhet ‒ Del 1: Generelle krav

NEK EN 60335-2-21:2021
Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater ‒ Del 2-21: Spesielle sikkerhetskrav til varmtvannsbeholdere

NEK EN IEC 60335-2-24:2022
Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makers

NEK EN IEC 60335-2-40:2023
Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater – Del 2-40: Spesielle sikkerhetskrav til elektriske varmepumper, luftkondisjoneringsapparater og avfuktere

NEK EN 60335-2-88:2002
Sikkerhetskrav til elektriske husholdningsapparater ‒ Del 2-88: Spesielle sikkerhetskrav til luftfuktere beregnet for bruk sammen med varme, ventilasjon eller luftkondisjoneringsutstyr

NEK EN IEC 60335-2-89:2022
Household and similar electrical appliances – Part 2-89: Particular requirements for commercial refrigerating appliances and ice-makers with an incorporated or remote refrigerant unit or motor-compressor

Brann og eksplosjon

NS-EN 1127-1:2019
Eksplosive omgivelser – Eksplosjonsforebyggelse og -vern – Del 1: Grunnleggende begreper og metodikk

NEK EN 60079-10-1:2015
Explosive atmospheres ‒ Part 10-1: Classification of areas ‒ Explosive gas atmospheres

Hardlodding

NS-EN 14324:2004
Hardlodding – Retningslinjer for bruk av loddede forbindelser

NS-EN 13134:2000
Hardlodding – Prosedyregodkjenning

NS-EN 12797:2000
Hardlodding – Destruktiv prøving av hardloddeforbindelser

NS-EN 12799:2000
Hardlodding – Ikke-destruktiv prøving av hardloddeforbindelser

NS-EN ISO 18279:2003
Slaglodding – Uregelmessigheter i slagloddede forbindelser

NS-EN ISO 13585:2012
Hardlodding – Godkjenning av hardloddere og hardloddeoperatører

Sikkerhets- og miljøkrav (finnes som standardsamling)

NS-EN ISO 14001:2015
Ledelsessystemer for miljø ‒ Spesifikasjon med veiledning

NS-EN ISO 14004:2016
Ledelsessystemer for miljø ‒ Generelle retningslinjer for implementering

NS-ISO 45001:2018
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø ‒ Krav og veiledning om bruk

Støy og akustikk

NS-EN 12102-1:2017
Klimaanlegg, væskekjøleaggregater, varmepumper, prosesskjøleanlegg og avfuktere med elektrisk drevne kompressorer – Bestemmelse av lydeffektnivå – Del 1: Klimaanlegg, væskekjøleaggregater, varmepumper for oppvarming og avkjøling, avfuktingsaggregater og prosesskjøleanlegg

NS-EN 12102-2:2019
Klimaanlegg, væskekjøleaggregater, varmepumper, prosesskjøleanlegg og avfuktere med elektrisk drevne kompressorer – Bestemmelse av lydeffektnivå – Del 2: Tappevannsvarmepumper

NS-EN ISO 10052:2021
Akustikk – Feltmåling av luftlydisolasjon og trinnlydisolasjon samt lyd fra tekniske installasjoner – Forenklet metode

NS-EN ISO 16032:2004
Akustikk ‒ Måling av lydtrykknivå fra tekniske installasjoner i bygninger ‒ Teknisk metode

NS 8175:2019
Lydforhold i bygninger ‒ Lydklasser for ulike bygningstyper

Kontrakter (finnes som standardsamling)

NS 6430:2014
Alminnelige kontraktsbestemmelser for energisparing (EPC)

NS 8401:2010
Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag

NS 8403:2005
Alminnelige kontraktsbestemmelser for byggelederoppdrag

NS 8404:2013
Alminnelige kontraktsbestemmelser for uavhengige kontrolloppdrag

NS 8405:2008
Norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8406:2009
Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt

NS 8407:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8409:2008
Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggevarer

NS 8415:2008
Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8416:2009
Forenklet norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider

NS 8417:2011
Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: