Veiledning - Krav om hardlodde-sertifikat

Denne veiledningen er laget fordi det hersker en viss usikkerhet om når det er krav til hardloddesertifikat ved lodding på kuldeanlegg og varmepumper.

I vedlegg 1, nr. 3.1.2 i forskrift om trykkpåkjent utstyr "Permanent sammenføyning" sies det følgende (utdrag) om krav til kompetanse og godkjenning:

"For trykkpåkjent utstyr må permanent sammenføyning av komponenter som bidrar til utstyrets trykkmotstand, og av deler som blir direkte festet til disse komponentene, utføres av kvalifisert personell i samsvar med passende arbeidsmetoder.

For trykkpåkjent utstyr i kategori II, III og IV må arbeidsprosedyrer og personell være godkjent av en kompetent tredjepart, som, etter produsentens valg, kan være:

  • et teknisk kontrollorgan eller
  • et tredjepartorgan

 

Mer informasjon om disse kontrollorganene finner man på EU Kommisjonens nett sider (NANDO): 


Når er det ikke krav til hardloddesertifikat:
Lodding på trykkpåkjent utstyr (væskeutskiller, oljeutskiller, ventiler, rør, etc.) i kategori I, eller mindre kan utføres av en lodder uten hardloddesertifikat.

Det er likevel et krav om at lodder er kvalifisert. Kvalifisert betyr at det er loddet et prøvestykke i henhold til sikkerhetsrutiner og prosedyrer for riktig utførelse av loddinger, og under oppsyn av en kompetent kollega. Dette prøvestykket er etterpå skåret opp, og kontrollert for utfylling og kvalitet av skjøten.

Komponentene i de fleste serieproduserte kuldeanlegg til privathusholdning og storkjøkken er i kategori I eller lavere.  Merk at det er komponentenes kategori som bestemmer kravene til hardloddesertifikat, og ikke anleggets kategori. Lodding på sammenføyning av rør og ventiler er derfor også vanligvis i kategori I.

Unntak fra ovenstående:
Før kuldeanlegget tas i bruk etter lodding, skal det styrkeprøves. På små anlegg er det et vanlig problem at det er umulig å få styrkeprøvd kun loddeforbindelsen, fordi rørsystemet mangler avstengingsmuligheter, med risiko for at tilstøtende komponenter kan bli utsatt for høyt trykk.  

Da er det eneste realistiske hjelpemiddelet en visuell vurdering av loddingen, samt at loddingen er fagmessig utført dvs. fagperson med hardloddesertifikat.

Når er det krav til hardloddesertifikat:
Lodding på nytt trykkpåkjent utstyr (væskeutskiller, oljeutskiller, ventiler, rør, etc.) i kategori II eller høyere, skal utføres av en lodder med hardloddesertifikat godkjent av en kompetent tredjepart.

Da blir loddeprøven utført under oppsyn av en uavhengig tredjepart og prøvestykket sendt inn for testing i et uavhengig laboratorium.

Hardloddesertifikat er gyldig i 3 år såfremt kravene i standarden NS-EN ISO 13585:2012 pkt. 9.1 er oppfylt. Når gyldighetsperioden nærmer seg slutten kan sertifikatet fornyes for 3 nye år dersom kravene i standarden NS-EN ISO 13585:2012 pkt. 9.2 er oppfylt.

Hvilken kategori det trykkpåkjente utstyret har, finner en i samsvarserklæringen. Dersom det er flere komponenter med forskjellige kategorier forholder man seg alltid til den største. 

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: