VKE

Innhold

Foreslår endring av produktforskriften for å etablere kontroll med import av HFK

Miljødirektoratet foreslår å endre kapittel 6a i produktforskriften for å etablere kontroll med import av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen. Videre foreslår Miljødirektoratet at produktforskriftens kapittel 6a også skal omfatte Svalbard.

Forslaget gjelder endring av produktforskriftens kapittel 6a. Forskriften foreslås endret for å gjennomføre Kigali-endringene til Montrealprotokollen som krever at landene fører import- og eksportkontroll av de fluorholdige klimagassene i HFK-gruppen. I tillegg foreslår Miljødirektoratet et lavere importnivå enn Norges forpliktelse under protokollen. Videre foreslås produktforskriftens kapittel 6a endret slik at den også omfatter Svalbard. Miljødirektoratet legger til grunn at forskriftsendringene som ble sendt på høring 12. juli 2016 trår i kraft før - eller samtidig med herværende forslag til endring av produktforskriften kapittel 6a.

Bulkimporten av de aktuelle gassene har falt betydelig i Norge de senere årene. Det er forventet at importen til Norge fram til 2030 vil ligge under de grenser for import som følger av nedfasingsplanen som foreslås. De økonomiske konsekvensene og effekten på klimagassutslippene ved de endringene som foreslås gjennomført forventes derfor å være lave. Det er foreslått å utvide virkeområdet til forskriften til også å omfatte Svalbard. Miljødirektoratets kartleggingen viser at reglene fra fastlandet allerede i stor grad er implementert på Svalbard. Dette forventes derfor heller ikke å medføre merkostnader.

VKE arbeider med en høringsuttalelse. Høringsfrist er 6. november 2018.

Saksdokumentene finner du her.