VKE

Innhold

Byggenæringens fremtidsbarometer 2019

Tall og fakta, Næringspolitikk

Publisert

I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.

– Byggenæringen er en arbeidsintensiv næring. Det er ikke overraskende at bedriftene trekker frem kompetanse som viktigste konkurransefortrinn. Det kommer imidlertid klart frem i årets undersøkelse at det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Arbeidsledigheten er lav, og som på linje med i fjor, planlegger omkring halvparten av bedriftene i undersøkelsen å ansette, og det er få som planlegger å nedbemanne. 38 prosent mener at manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft er det største hinder for investeringer.

– Vi ser at i tillegg til at det er krevende å få tak i fagarbeidere, er det en markant økning i bedrifter som også sliter med å få tak i ingeniører og arkitekter. Stadig større og mer komplekse prosjekter og nye krav fra bestillere bidrar nok til at bedriftene har behov for enda bredere kompetanse enn tidligere, sier Sandnes.

I årets undersøkelse har vi også undersøkt om bedriftene blir stilt bærekrafts krav fra sine kunder.

– Nesten 40 prosent av bedriftene har aldri fått slike krav, men blant de som har fått slike krav, er det vanligste kravet bedriftene møter er krav til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon. Nesten en av tre bedrifter har møtt dette kravet. Krav til avfallsreduksjon og krav til miljøsertifisering er heller ikke uvanlig, sier Sandnes.

Her er ser vi at det er svært store bransjeforskjeller og forskjeller knyttet til størrelse på bedrift. Entreprenørene møter flest krav herunder også kravet til fossile maskiner og utstyr mens bedrifter innenfor eiendomssegmentet møter oftest miljøsertifiseringskravet.

– Det ser ut til at flere bedrifter i vår næringen ser det som lønnsomt å bli miljøsertifisert – både for bedriften, men også fordi det er god omdømmebygging og gir en konkurransefordel i markedet, sier Sandnes.

Undersøkelsen viser også at ny teknologi er på full fart inn i byggenæringen. 53 prosent mener at det bidrar både til å redusere tidsbruken og mens en av tre mener det bidrar til å redusere kostnader, og øke kvaliteten. Det kan se ut til at det er spesielt de store bedriftene som klarer å hente ut disse gevinstene

Hovedfunn i undersøkelsen:
Mange skal ansette, vanskelig å få tak i riktig kompetanse:

  • Nesten 50 prosent av bedriftene planlegger å øke antallet ansatte første halvår, mens det er bare fire prosent som planlegger å nedbemanne
  • Fire av ti sliter med å få tak i fagarbeidere. Nytt av året er at det ser ut til at det er en markant økning i etterspørsel etter ingeniører, fagskoleingeniører, sivilingeniører og arkitekter.

Miljøfokus hos bedriftene og flere miljøkrav fra bestillere:

  • Vi ser tydelig tegn til at det offentlige er på banen og stiller krav innenfor miljø og bærekraft. En av tre bedrifter har møtt kravet til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon.
  • Avfallshåndtering, miljøplaner og miljøsertifisering er også vanlig. Her er det store forskjeller mellom bransjene. Entreprenørene opplever også krav til fossile byggeplasser og maskiner.

Ny teknologi er lønnsomt – bedriftene profesjonaliserer seg:

  • Hovedbildet er at ny teknologi bidrar til å redusere tidsbruken (53 prosent) , redusere kostnadene (30 prosent) og øke kvaliteten (30 prosent. Flere peker også på at det gir økt kundetilfredshet (25 prosent) og bedrer samhandlingen i bedriften (28 prosent). Det kan se ut som det er spesielt de store bedriftene (over 250 mill. som kan ta ut de største digitaliseringsgevinstene.

Fortsatt optimisme, men sliter med å gå i overskudd:

  • Nesten halvparten, 47 prosent, av bedriftene tror at 2019 blir bedre enn 2018. De er gjennomgående mer optimistiske på egne vegne enn Norges økonomi.
  • Mange av bedriftene er optimistiske når det gjelder forventninger til resultat. Dessverre ser vi at det er mer et mål enn en troverdig forventning. 25 prosent av bedriftene forventer å gå i null eller med underskudd i 2019. Dette er på linje med året før.

Hele undersøkelsen med tall både på bransjer og fylker kan lastes ned her.

Flere nyheter