VKE

Innhold

EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

Publisert

Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE deltar i høringsarbeidet for revisjonen av F-gassforordning.

EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

Økte ambisjoner og strengere kontroll
Dagens forordning om fluorholdige klimagasser i EU er kun i samsvar med Montrealprotokollen frem til 2030, EU ønsker derfor å revidere forordningen. Kommisjonen har også sett at det har skjedd en teknologisk utvikling på flere områder som gjør at det er aktuelt med flere forbud.

Veikartet viser at EU planlegger en høringsrunde høsten 2020, med vedtakelse av en revidert forordning mot slutten av 2021.

Forut for arbeidet med en revidert forordning ønsker EU å evaluere dagens forordning og hvordan teknologiutviklingen har vært siden forrige forordning ble vedtatt. Gjennom European Green Deal har også EU vedtatt økte ambisjoner på klimaområdet.

Målene i evalueringsperioden er:

 • Hvordan oppnå samsvar med Montrealprotokollen
  • Legge til nye trinn i nedfasningsplanen etter 2030
  • Separat nedfasning av HFK-produksjon
  • Øke fleksibiliteten i planen dersom det skjer endringer i Montrealprotokollen
 • Økte ambisjoner i tråd med European Green Deal
  • Økt ambisjonsnivå på nedtrappingsplanen
  • Forbud på bruk av F-gasser i produkter og utstyr der hvor det ikke lenger er behov for dem
 • Forbedre implementering og håndhevelse
  • Krav til kunnskap om alternative kuldemedier
  • Styrke regelverket for toll- og overvåkningsetater
  • Sanntidssporing av HFK-forsendelser
  • Større forpliktelser for markedsaktørene for å forhindre ulovlig handel med F-gasser
  • Begrense markedet til legitime markedsaktører
  • Mer omfattende markedsovervåkning
 • Fjerne uklarheter i dagens forordning

Relevant for Norge
Kuldebransjen har i flere år benyttet fluorholdige kuldemedier i utstyr som leveres på markedet. De siste årene har det vært en dreining mot mer klimavennlige kuldemedier, med blant annet en renessanse for naturlige kuldemedier. VKE har vært en støttespiller for myndighetene i dette arbeidet og jobber fortsatt for å dreie markedet over på de klimavennlige løsninger. VKE mener at det ikke bør satses på et forbud mot installasjon av HFK, da HFK er nødvendig i anlegg i mange år framover og vil være en viktig del av løsningen på klimaproblemet.

– HFK med høy GWP bør fases ut av eksisterende anlegg, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE. I de tilfellene hvor man skal velge mellom kuldemedier med lav eller ingen GWP bør man gjøre en beregning av anleggets totale miljøbelastning over levetiden (inkludert strømforbruk). VKE mener at valg av kuldemedium må inngå i en større vurdering der risikovurdering, driftskostnader, TEWI (total beregning av drivhusbelastningen i en livsløpsvurdering) og andre kriterier tillegges vekt.

VKE deltar i høringsarbeidet
Gjennom vårt samarbeid med AREA deltar VKE i høringsarbeidet. Det vil i løpet av høsten bli utarbeidet felles høringssvar på vegne av de europeiske kuldeentreprenørene som AREA representerer, de av VKEs medlemmer som ønsker å komme med innspill til dette høringsarbeidet bes ta kontakt med VKE.

Det er godt nytt for norsk kuldebransje at EU i enda større grad vil profesjonalisere bransjen og kommer med sterkere krav til kvalifikasjoner, sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE. – Bransjen i Norge har i flere år jobbet med alternativer til F-gasser og det er viktig at vi fortsetter med dette gode arbeidet. For de som skal investere i utstyr med kuldemedier er det viktig at man får med seg de sterke signalene som nå kommer fra EU, dersom ikke varselklokkene allerede har det ringt så bør de kime nå, advarer Rønning.

Flere nyheter