VKE

Innhold

Klimakur 2030 og klimabransjens bidrag

Næringspolitikk, Klima og miljø

Publisert

Illustrasjon: Miljødirektoratet, Klimakur 2030

I slutten av januar la Miljødirektoratet frem rapporten Klimakur 2030 med forslag til tiltak og virkemidler mot 2030 for å redusere utslipp av klimagasser. Rapporten foreslår tiltak for at Norge skal klare å nå målet om utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor på 50 prosent innen 2030. Rapporten er nå ut på høring med frist 30. april.

– Store utslippskutt skal på plass før 2030 og i 2050 skal vi være et lavutslippssamfunn for å begrense den globale temperaturstigningen i tråd med Parisavtalen. Det er dermed behov for en stor samfunnsomstilling i Norge og alle andre land i årene framover, skriver Miljødirektoratet.

Vår bransje er en del av løsningen, sier Thor Lexow adm. direktør i VKE. Rapporten viser til samarbeidet mellom myndighetene og bransjeorganisasjoner som VKE og nettverket for Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. – Dette kan intensiveres og utvides til også å omfatte mer direkte samarbeid med spesifikke bransjeorganisasjoner, skrives det i rapporten.

– Vi må jobbe mer og raskere med det vi allerede er engasjert i og selvfølgelig blir det også nye fokusområder. – Jeg tenker spesielt på hvordan redusert energi- og effektbehov kan løses med energieffektivisering av tekniske anlegg, behovsstyring og bruk av høytemperaturvarmepumper i industrien. Energisystemet må i større grad ta i bruk løsninger med klimasmarte varmepumper for å redusere behovet elektrisk energi og effekttopper, samt å frigi kraft i el-nettet som trengs andre steder og til andre tider enn til oppvarming. Varmepumper er energieffektivt og miljøvennlig og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann. – Det er viktig at regjeringen nå legger til rette ordninger som gir gode rammevilkår for våre bedrifter som arbeider innenfor ventilasjon, kulde og energiløsninger som bidrar til redusert utslipp av klimagasser. Rent konkret vil VKE sette søkelys på følgende områder:

  • digitalisering og automatisering som sikrer bedre og mer effektiv drift av bygg
  • fagbrev innenfor ventilasjon og kulde som sikrer trygg og god kompetanse
  • bedre og mer energieffektive tekniske installasjoner
  • serviceavtaler som sikrer miljøvennlig drift av bygg og installasjoner
  • energivurdering av tekniske anlegg
  • utfasing av kuldemedier med høy GWP
  • miljødeklarerte klimaprodukter
  • eliminere utslipp fra kuldeanlegg ved lekkasjedeteksjon og regelmessige lekkasjekontroll
  • sertifisering av personell og retur av brukt kuldemedium til godkjente mottak
  • utslippsfrie service- og varebiler

Rapporten er på nesten 1200 sider med vedlegg. – Jeg oppfordrer alle som er engasjert i hvordan nettopp vår bransje kan bidra, til å lese gjennom sammendraget. Det er klart at vår bransje er en del av løsningen, avslutter Lexow. Rapporten Klimakur 2030 finner du her.

På vegne av Klima- og miljødepartementet ber Miljødirektoratet om eventuelle synspunkter på rapporten innen 30. april 2020. Kommentarer og vedlegg skal sendes til Miljødirektoratet via denne siden: Miljødirektoratets referanse er 2019/4263.

Flere nyheter