VKE

Innhold

Tiltak i koronaens tid

Næringspolitikk, Medlemskap

Publisert

Det er en vanskelig situasjon for mange, både privat og jobbmessig nå som samfunnet og arbeidslivet, slik vi kjenner det, er snudd på hodet. Karanteneregler, restriksjoner på fysiske møter og reisebegrensninger gjør at mange arbeidsoppgaver ikke lar seg løse slik vi er vant til. Samtidig har et kronefall vi ikke har sett i nyere tid gitt store økonomiske utfordringer knyttet til leveranser.

Da er det godt å se at et organisert arbeidsliv gjennom VKE, BNL og NHO jobber kontinuerlig med tiltak for å hjelpe bedriftene til å håndtere koronakrisen. VKE har i de siste ukene snakket med mange medlemsbedrifter og fanget opp utfordringer som må løses. Som en del av BNL-fellesskapet har VKE flagget saker som er spesielt viktige for vår bransje for å holde hjulene i gang og å unngå permitteringer. Det gjelder spesielt tilgang på arbeidskraft, valutasituasjon og den samfunnskritiske funksjonen mange av våre bedrifter har knyttet til infrastruktur innen helse, næringsmiddel, energi og kommunikasjon.

I forrige uke spilte BNL sammen med en samlet byggenæring inn en krisepakke med tiltak til Regjeringen for å holde hjulene i gang. Krisepakken omfatter overordnede tiltak som bør iverksettes umiddelbart og tiltak som vil ha virkning på lengre sikt. VKE har arbeidet med følgende konkrete tiltak.

Holde oppdragsmengden oppevedlikehold- og oppgradering av bygg og anlegg

  • Gjennomføre klima- og energitiltak i offentlige bygg, spesielt barnehager og skolebygg.
  • Ruste opp ventilasjon for å sikre et forsvarlig inneklima med preaksepterte friskluftmengder, balansert ventilasjon, varmegjenvinning og filtrering av uteluft for helseskadelige partikler og NOx.
  • Utføre lovpålagt energivurdering av tekniske anlegg, klimaanlegg, ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg i bygninger (energimerkeforskriften der tilsyn har vist et meget stort etterslep).
  • Automatisere installasjoner og installere SD-anlegg for å integrere bygningsinstallasjoner (ITB) for sikker, energieffektiv og miljøvennlig drift.
  • Bygge om kuldemaskiner og varmepumper til miljøvennlige kuldemedier med lav klimabelastning.

Sikre tilgang til serviceoppdrag – samfunnskritisk funksjon
Kuldebransjen har en rolle for å opprettholde samfunnskritiske tjenester innen næringsmiddelindustri, varehandel, telekommunikasjon, sykehus og sykehjem. Innenfor disse områdene er fungerende kuldeanlegg og varmepumper en kritisk tjenste som må fungere for å opprettholde driften. Dersom det pålegges begrensninger i forflytning mellom regioner som forstyrrer serviceoperasjoner så er kuldebransjen ikke i stand til å holde kjølemaskineriene i gang.

Dette vil få store konsekvenser for matforsyning og matsikkerhet. Samtidig er det slik at situasjonen samfunnet nå står i, også vil medføre behov for planlagt service for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser. En slik situasjon er svært krevende i en tid der både myndigheter og industri gjør en innsats for å formidle at befolkningen ikke skal bekymre seg for mangel på matvarer.  Bransjen ser behov for rammebetingelser som bidrar til å sikre en trygg matforsyning i en kritisk situasjon. Vi ser store utfordringer ved at vår virksomhet og vårt personell, så langt ikke er klassifiseres som kritisk for forsyningssikkerheten.

Sikre bærekraftig inntjening – valutakrisen
Koronapandemien og den påfølgende ekstremt lave kronekursen blir uforholdsmessig dyr for bedrifter som er avhengige av å importere varer, enten det er for videresalg eller som komponenter til sin vareproduksjon. Leverandørleddet er godt kjent med import og variasjon i valutakurser, men i kontraktene som brukes i dag, har man kun tatt hensyn til normale valutasvingninger. Ingen er forberedt på denne typen krakk. Og ingen har tatt høyde for en enorm vekst i transportkostnader.

Kontraktene er heller ikke skrevet balansert for å håndtere slike force majeure hendelser som går direkte på bunnlinjen for leverandørene som er avhengig av å importere. "Fritt levert" for leverandørens regning er også basert på et helt annet prisnivå enn det som er i ferd med å etablere seg i dag. Hvis aktører som har fått kontraktfestet en pris basert på normale valutasvingninger, står på den kontrakten nå, må man i alle fall permittere, og kan også ende opp med konkurser.

Dette får en dominoeffekt for hele byggebransjen der leverandørene tvinges til å permittere de som sikrer varetilfanget i norske byggeprosjekter. Noe som igjen leder til forsinkelser og stopp i byggeprosjekter. I verste fall kan det lede til konkurser også i de utførende leddene. Dette er en kritisk situasjon for mange av våre medlemmer og vi må finne en ordning slik at det ikke er førsteleddet som sitter med merkostnaden og må levere varene med tap.

Råd og hjelp
NHO oppdaterer kontinuerlig spørsmål og svar for arbeidsgivere om permittering, sykepenger, reise, karantene, arbeidstid og annet i sammenheng med koronaviruset. Les mer her.

BNL har lagt ut veiledning om smittevern på byggeplass for tilrettelegging for fortsatt drift. Veilederen er utarbeidet på norsk, engelsk og polsk. Les mer her.

Medlemmer i VKE/BNL/NHO med arbeidsgiverspørsmål relatert til koronaviruset utover rådene, maler og veiledere på Arbinn.no, (Arbinn krever innlogging) kan kontakte BNLs advokater her.

 

Flere nyheter