VKE

Innhold

Kuldebransjens samfunnsoppdrag i koronasituasjonen

Næringspolitikk, Kulde

Publisert

Bilde: FREOR Plug-In med R290 fra NordDisk AS

Kuldebransjen utøver helt nødvendige drifts- og vedlikeholdsoppdrag for å opprettholde samfunnstjenester i næringsmiddelkjeden i alle ledd, energisentraler, kjøling av telefonsentraler og datasentraler. Innenfor dagligvare, sykehus og sykehjem er fungerende kuldeanlegg og varmepumper kritisk for å opprettholde samfunnstjenester.

VKE  har motatt flere bekymringsmeldinger fra medlemsbedrifter som frykter begrensninger i forflytning mellom regioner som forstyrrer serviceoperasjoner så kuldebransjen ikke er i stand til å holde kjølemaskineriene i gang.

– Dette vil få store konsekvenser for matforsyning og matsikkerhet sier Thor Lexow, adm. dir. i VKE. Samtidig er det slik at situasjonen samfunnet nå står i, vil medføre behov for planlagt service for å redusere sannsynlighet for uønskede hendelser. En slik situasjon er svært krevende i en tid der både myndigheter og industri gjør en innsats for å formidle at befolkningen ikke skal bekymre seg for mangel på matvarer. Bransjen ser behov for rammebetingelser som bidrar til å sikre en trygg matforsyning i en kritisk situasjon. Vi ser store utfordringer ved at vår virksomhet og personell, så langt ikke er klassifisert som samfunnskritisk for forsyningssikkerheten, sier Lexow.

Kritiske samfunnsfunksjoner
Beredskapsutvalget har listet opp funksjoner som er kritiske for samfunnet. VKE mener at all aktivitet knyttet til å holde annen samfunnskritisk aktivitet i gang må bli definert som samfunnskritisk og dermed skal det gjennomføres. Kuldebransjen leverer tjenester til helse og omsorg, forsyningssikkerhet og elektroniske kommunikasjonstjenester. Regjeringen har beordret barnehager og skoler stengt, men pålagt institusjonene å gi omsorg for barn med foreldre med jobber i kritiske samfunnsfunksjoner.

VKE har skrevet til myndighetene og bedt om en rask avklaring av kuldebransjens rolle som samfunnskritisk aktivitet vil forenkle og fremskynde saksbehandling i kommunene og fylkeskommunene.

NHO har laget en ny mal for egenerklæring for medlemsbedrifter med kritisk og viktig samfunnsfunksjon. Malen er for dem som trenger unntak fra karanteneplikten, eller tilbud om barnehage- og skoleplass for kritisk personell i virksomheten. Les mer her.

Flere nyheter