Markedet bedre enn forventet

Publisert

Koronapandemien og strenge smitteverntiltak preger fortsatt norsk økonomi, men utsiktene blir mer optimistiske i takt med vaksineringen. Veksten i 2020 var ventet å bli historisk svak, men det har likevel gått bedre enn fryktet i klimamarkedet.

I takt med at andelen vaksinerte øker vil samfunnet gradvis åpnes opp. Aktiviteten i norsk økonomi vil dermed tilta, og SSB venter at fastlands-BNP vil øke med ca. 3,5 % i både 2021 og 2022. Selv om det ligger an til en solid opphenting, vil det ta tid før verdiskapingen nærmer seg den forventede vekstbanen fra før korona.

Kommunene har investert i skolebygg
Investeringene i kommunene var på samme nivå i 2020 som i 2079, og ble trukket noe ned av mindre investeringer i veier, og opp av investeringer i skolebygg.

Byggemarkedet har klart seg betydelig bedre enn vi fryktet. Prognosene for de kommende årene viser en svært stabil utvikling i det samlede byggemarkedet. I 2021 ventes en volumvekst på 1,7 %, mens en svak nedgang på rundt 1 % er ventet hvert av de to neste årene.

Nedgang i nye yrkesbygg
Nye yrkesbygg har blitt rammet hardere av pandemien, enn de andre bygg- og anleggssegmentene, i alle fall om vi ser på årlig endring i igangsettingen fra året før. ROT-boligmarkedet i 2020 vokste med 2,4 % fra 2019, målt i faste priser. ROT-yrkesbyggmarkedet hadde samlet sett en marginal nedgang i 2020 fra året før.

ROT-arbeider som motkonjunkturtiltak
Den sterke veksten for offentlige bygg skyldes primært at myndighetene har brukt ROT-arbeider som motkonjunkturtiltak i denne utfordrende økonomiske situasjonen.

Forventer større nedgang i år
Markedet for nyinstallasjon og vedlikehold av ventilasjonsanlegg tilknyttet bygg er beregnet til ca. 12 mrd. kroner i 2020. Aktiviteten innen klimaarbeider i bygg var omtrent uendret fra de to foregående årene, målt i faste priser, men det ligger an til en større nedgang i år i kjølvannet av pandemien.

Igangsettingen av nye bygg ventes å ta seg litt opp igjen i år, etter nedgang i 2020, men effekten av en nedgang i igangsettingen påvirker klimamarkedet med en tidsforsinkelse. Brorparten av klimaarbeidene i bygg foregår i forbindelse med oppføring av nye yrkesbygg og i ROT-arbeider i eksisterende yrkesbygg. Klimaarbeider i nybygg ventes å gå ned i år, både for bolig-bygg og yrkesbygg, mens ROT-arbeider i yrkesbygg bidrar til å dempe nedgangen.

Økende byggekostnader
Utfordringer knyttet til de økende byggekostnadene den siste tiden er bare delvis hensyntatt i markedsrapporten. Effektene av høye fraktkostnader og knapphet på mikroprosessorer på volumutviklingen i klimamarkedet er ikke regnet inn i Prognosesenterets anslag, som ble satt i midten av mars.

– Dette tilsier at markedet kan utvikle seg noe svakere i år enn prognosene i rapporten viser, sier Thor Lexow, adm.dir i VKE.

VKEs markedsrapport vår 2021
VKE Markedsrapport for klimamarkedet gis ut to ganger per år, én på høsten og én på våren. Rapporten produseres i samarbeid med Prognosesenteret AS.

Med klimamarkedet mener vi markedet for installasjon og vedlikehold av ventilasjons- og kulde-/varmepumpeanlegg, inkludert automatikk og produkter. I tillegg til installasjon og vedlikehold av ventilasjon og varmepumper i bolig og klimakomfort i næringsbygg, utføres det anslagsvis arbeider for et par mrd. kroner i året innen dagligvarekjøling og i prosesskjøling i industrien, som ikke er med i definisjonen av klimamarkedet i denne rapporten. Les hele markedsrapporten på medlemssiden. 

Medlemmer av VKE kan laste ned markedsrapporten her (krever innlogging).

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: