Standard på høring om FDVU - forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling for bygninger

Forslag til revidert standard NS 3456 om FDVU-dokumentasjon på høring.

Hvis en bygning skal fungere for sitt formål over tid, må de som skal bruke, forvalte, drifte, vedlikeholde og utvikle bygningen ha nødvendig kunnskap om dets egenskaper. Dette standardforslaget gir anvisninger om FDVU-dokumentasjon som skal foreligge ved overtakelsestidspunktet. Standarden vil bli brukt til å definere hva som forventes av FDV-dokumentasjon etter TEK (teknisk forskrift til plan- og bygningsloven).

Standardforslaget er også ment å gi et grunnlag for videre utvikling mot digitale løsninger for FDVU, herunder bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Forslaget gir eksempler på hvordan standarden kan benyttes for FDVU-dokumentasjon for produkter og tekniske installasjoner. Forslaget har en felles terminologi for næringsbygg og boliger, men angir forskjellige nivå for den dokumentasjonen som skal leveres. Det er utviklet tabeller som viser eksempler FDVU-dokumentasjon for VVS-installasjoner.

Kontaktperson hos VKE er Thor Lexow og prosjektleder i Standard Norge er Bjørn Brunstad.

Vi oppfordrer våre medlemmer om å svare på høringen. Høringsfristen 25. februar 2018.

Du finner lenke til høringsdokumentet lenger ned. Høringssvar bør så langt som mulig gi konkrete forslag til hva som bør endres eller innarbeides i standarden. Bruk derfor Standard Norge sin web-løsning for å gi høringssvar.  Dette betyr at du må registrere deg som bruker og siden logge deg inn ved bruk av følgende lenke:

http://enquiry.standard.no/Home/Details/3158

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: