VKE

Innhold

Ut med oppvarmingskarakter, inn med effektbehov

Inneklima, Energi, Lover og forskrifter, Høring

Publisert

Oppvarmingskarakteren på energiattesten er etter alt å dømme på vei ut.

Torsdag 7. februar presenterte Enova en ny mulig modell for energimerke, og foreslår blant annet å beholde levert energi og ta hensyn til effektbehov.

Oppvarmingskarakteren i energimerket mister relevansen fordi fyring med fossil olje går ut. Samtidig opplever markedet at oppvarmingskarakter blir vesentlig mindre brukt som krav enn energikarakteren. Dagens to-dimensjonale skala gjør informasjonen kompleks og reduserer forståelse. Det var stor enighet i innspillsmøte som OED holdt i 2017 om å ta bort oppvarmingskarakteren.

– Det nye forslaget går ut på å fjerne oppvarmingskarakteren som i dag er vist som en farge, og i stedet innføre en vekting der man tar hensyn til både energi- og effektbehov, forteller administrerende direktør Thor Lexow i VKE.

Han forteller at det var stort oppmøte fra bransjen og mange engasjerte innspill da Enova og Multiconsult presenterte prinsippene i den nye modellen og det pågående arbeidet. Multiconsults presentasjon om beregning av energimerke må sees som en skisse til konsept, ikke et ferdig utredet forslag. Multiconsult presenterte to alternative modeller: 

 • I den første modellen blir energimerket beregnet som en funksjon av beregnet levert energi og maks effektbelastning på el-nettet.
 • Den andre modellen gir et energimerket som en funksjon av beregnet levert energi og vektingsfaktorer for energiforsyning og effektreduserende tiltak.

Multiconsult mener den første modellen er best egnet, og den ble utdypet på møtet.

– Viktig å få fram at varmepumper er energieffektive
Energidelen av energimerket skal si noe om energiegenskapene til bygningen, og baseres på beregnet normalisert levert energi (som i dag). Lavt netto energibehov og energisystemer med høy systemvirkningsgrad som for eksempel varmepumpe belønnes.

Effektdelen av energimerket skal si noe om byggets effektbelastning på el-nettet i perioder med høy belastning på el-nettet. Alternative energivarer til elektrisitet som fjernvarme og bioenergi belønnes samt effektreduserende tiltak som styringssystemer belønnes.

– Det er viktig at det nye energimerket får frem at varmepumper er energieffektive og miljøvennlig, og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann, mener Lexow, og legger til at det er stadig mer vanlig å dimensjonere væske-til-vann-varmepumper for full effektdekning.

– Da er varmepumpe et effektredusende tiltak ved dimensjonerende utetemperatur, poengterer Lexow. Beregning av en effektdel i energimerket skal i størst mulig grad baseres på anerkjent beregningsmetodikk og reelle effektreduksjoner. Lexow mener det er behov for nye standardiserte metoder for å beregne effektbehov.

Ikke glem inneklima!
Lexow synes det er positivt at Enova nå jobber med et nytt energimerke som vil treffe bedre og gjenspeiler de gode tekniske installasjonene i bygningene og tiltak for å redusere effekttopper.

– Samtidig er det viktig at energimerket tar hensyn til det inneklimaet man oppnår. Det er tross alt for å skape et godt inneklima bygninger trenger energi, understreker Lexow.

Enova har ikke funnet grunnlag for å redusere dagens krav til kompetanse for ekspertene som utfører energimerking, det vil si fortsatt krav til fagutdanning med erfaringskrav i tillegg. Enova er åpen for innspill frem til 1. mars.

Flere nyheter

 1. Tall og fakta

  Mørke skyer i horisonten for byggebransjen

  NHO lanserte 28. mai sin rapport "Økonomisk overblikk" for andre kvartal 2020. Rapporten viser tydelig de økonomiske konsekvensene som koronaviruset har ført med seg.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø, Lover og forskrifter

  Beskytt din virksomhet – ikke kjøp ulovlige kuldemedier

  VKE har oversatt en brosjyre utgitt av AREA m.fl. for å øke bevisstheten rundt handel med ulovlige kuldemedier.

 3. Inneklima, Medlemskap, Ventilasjon

  Bjørn-Osvald Skandsen inn i VKEs styre

  Systemair har vært et aktivt medlem i VKE i en årrekke og på årsmøtet den 7. mai ble Bjørn-Osvald Skandsen, administrerende direktør i Systemair AS, valgt inn i VKE styre. Styret består av syv medlemmer og to vararepresentanter fra både entreprenører innen ventilasjon og kulde og fra leverandørsiden.

 4. F-gass, Kulde

  F-gass – stadige innskjerpelser

  Fra 1. januar 2020 ble det forbudt å etterfylle med ny F-gass med GWP større enn 2 500 i forbindelse med service og vedlikehold av kjøleutstyr med større fyllinger. Samtidig strammes utfasingen av HFK til for hvert år som går.

 5. Kulde, Energi, Klima og miljø

  Varmepumpe gir stor effektiviseringsgevinst

  I en nylig publisert rapport fra NVE fremheves varmepumper som en nøkkelteknologi for å nå kravene i EUs energieffektiviseringsdirektiv (EED). Direktivet har som mål å effektivisere energibruken med 32,5 prosent innen 2030.

 6. Næringspolitikk, Kulde, Klima og miljø

  Pilot-E – har du en spennende idé?

  Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova utlyser nå en ny runde med Pilot-E. Pilot-E er en støtteordning for innovasjonsprosjekter fra idé til marked. I år er fokuset på utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri.