VKE

Innhold

Ut med oppvarmingskarakter, inn med effektbehov

Inneklima, Energi, Lover og forskrifter, Høring

Publisert

Oppvarmingskarakteren på energiattesten er etter alt å dømme på vei ut.

Torsdag 7. februar presenterte Enova en ny mulig modell for energimerke, og foreslår blant annet å beholde levert energi og ta hensyn til effektbehov.

Oppvarmingskarakteren i energimerket mister relevansen fordi fyring med fossil olje går ut. Samtidig opplever markedet at oppvarmingskarakter blir vesentlig mindre brukt som krav enn energikarakteren. Dagens to-dimensjonale skala gjør informasjonen kompleks og reduserer forståelse. Det var stor enighet i innspillsmøte som OED holdt i 2017 om å ta bort oppvarmingskarakteren.

– Det nye forslaget går ut på å fjerne oppvarmingskarakteren som i dag er vist som en farge, og i stedet innføre en vekting der man tar hensyn til både energi- og effektbehov, forteller administrerende direktør Thor Lexow i VKE.

Han forteller at det var stort oppmøte fra bransjen og mange engasjerte innspill da Enova og Multiconsult presenterte prinsippene i den nye modellen og det pågående arbeidet. Multiconsults presentasjon om beregning av energimerke må sees som en skisse til konsept, ikke et ferdig utredet forslag. Multiconsult presenterte to alternative modeller: 

 • I den første modellen blir energimerket beregnet som en funksjon av beregnet levert energi og maks effektbelastning på el-nettet.
 • Den andre modellen gir et energimerket som en funksjon av beregnet levert energi og vektingsfaktorer for energiforsyning og effektreduserende tiltak.

Multiconsult mener den første modellen er best egnet, og den ble utdypet på møtet.

– Viktig å få fram at varmepumper er energieffektive
Energidelen av energimerket skal si noe om energiegenskapene til bygningen, og baseres på beregnet normalisert levert energi (som i dag). Lavt netto energibehov og energisystemer med høy systemvirkningsgrad som for eksempel varmepumpe belønnes.

Effektdelen av energimerket skal si noe om byggets effektbelastning på el-nettet i perioder med høy belastning på el-nettet. Alternative energivarer til elektrisitet som fjernvarme og bioenergi belønnes samt effektreduserende tiltak som styringssystemer belønnes.

– Det er viktig at det nye energimerket får frem at varmepumper er energieffektive og miljøvennlig, og derfor blant de foretrukne teknologier til romoppvarming og varmtvann, mener Lexow, og legger til at det er stadig mer vanlig å dimensjonere væske-til-vann-varmepumper for full effektdekning.

– Da er varmepumpe et effektredusende tiltak ved dimensjonerende utetemperatur, poengterer Lexow. Beregning av en effektdel i energimerket skal i størst mulig grad baseres på anerkjent beregningsmetodikk og reelle effektreduksjoner. Lexow mener det er behov for nye standardiserte metoder for å beregne effektbehov.

Ikke glem inneklima!
Lexow synes det er positivt at Enova nå jobber med et nytt energimerke som vil treffe bedre og gjenspeiler de gode tekniske installasjonene i bygningene og tiltak for å redusere effekttopper.

– Samtidig er det viktig at energimerket tar hensyn til det inneklimaet man oppnår. Det er tross alt for å skape et godt inneklima bygninger trenger energi, understreker Lexow.

Enova har ikke funnet grunnlag for å redusere dagens krav til kompetanse for ekspertene som utfører energimerking, det vil si fortsatt krav til fagutdanning med erfaringskrav i tillegg. Enova er åpen for innspill frem til 1. mars.

Flere nyheter

 1. Fagutdanning og sertifisering, F-gass, Kulde

  F-gass-fornyelse: Kursplass til én av fire innen fristen

  Får du ikke fornyet F-gass-sertifikatet i tide, kan du ikke jobbe lovlig etter 1. desember. Vil du ta kurs før eksamen? Meld deg på nå – det er bare plass til én av fire.

 2. F-gass, Kulde, Klima og miljø

  Ulovlig import og salg av F-gasser

  I sommervarmen er det stort behov for tjenestene som kuldebransjen leverer, og dette er det ikke bare lovlydige entreprenører og leverandører som har fått med seg. Det har vært stoppet rekordstore forsendelser av ulovlig innførte F-gasser.

 3. Fagutdanning og sertifisering

  Læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring

  Nå er forslagene til læreplaner for kuldemontør og ventilasjonstekniker på høring med frist 15. november. Ventilasjonsteknikkfaget blir et eget lærefag i videregående opplæring fra 2021.

 4. Fagutdanning og sertifisering, F-gass

  F-gass-sertifikat må fornyes innen 1. desember

  Miljødirektoratet har ved en forskriftsendring utsatt fristen for å fornye sertifikat for fluorholdige klimagasser (F-gasser) til 1. desember 2020.

 5. F-gass, Kulde, Lover og forskrifter

  EU planlegger innstramming av F-gassforordningen

  EU-kommisjonen slapp 29. juni et veikart for en revisjon av F-gassforordningen. EU ønsker å forlenge nedtrappingen for bruk av HFK-gasser i tråd med Montrealprotokollen, samt å stramme inn reguleringen på flere områder.

 6. Kulde

  Spydspiss innen CO2 i Vestfold

  IAC Vestcold er en solid kuldeentreprenør i Vestfold som arbeider spesielt mot kuldemarkedet innen butikk og prosesskjøling. Bedriften ledes av Jan Harald Eriksen og har i dag ca. 30 ansatte. Bedriften eies i dag av Viessmann.