VKE

Innhold

Høring om regelverk for fluorholdige klimagasser

F-gass, Kulde, Høring

Publisert

Illustrasjonsfoto

EU-kommisjonen publiserte 29. juni 2020 et veikart for gjennomgang og endringer i regelverket for fluorholdige gasser (F-gasser). Nå ønsker de innspill på dagens regelverk.

Nå inviterer EU-kommisjonen til en offentlig høring om regelverket som grunnlag for gjennomgangen som starter opp i høst. Både myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner er invitert til å gi innspill. Det er mulig å gi innspill fram til 29. desember 2020 her.

EU-kommisjonen ønsker å få innspill fra et bredt spekter av interessenter, både offentlige myndigheter, bedrifter, bransjeforeninger, NGO-er, akademia, samt enkeltpersoner.

– VKE er bransjens høringsinstans når regler utformes. Det er viktig å bruke denne anledningen til å spille inn forslag som er tilpasset vår bransje og norske forhold slik at bransjen bidrar til en bærekraftig kulde- og varmepumpebransje sier Espen Rønning, fagsjef kulde i VKE.

F-gassforordningen (EU) nr. 517/2014 ble innført for å redusere utslippene fra sterke fluorholdige klimagasser med to tredjedeler innen 2030. Fordi denne forordningen går foran den internasjonale Montreal-protokollen, så er det behov for justeringer for å sikre samsvar med øvrig regelverk og forpliktelser. I forbindelse med European Green Deal og ny teknologi vil EU-kommisjonen også undersøke om ytterligere utslippsreduksjoner er mulig.

Det er også noen endringer som er nødvendige for å styrke gjennomføringen og etterlevelsen av forordningen. Med disse målene i bakhodet vil EU-kommisjonen evaluere virkningen av dagens forordning og undersøke eventuelle virkninger av alternativer for å forbedre forordningen. Denne innspillsrunden tar derfor sikte på å samle inn synspunkter og dokumentasjon på forordningenes effekt så langt, samt å vurdere en rekke foreslåtte endringer fremover.

VKE jobber for at kuldeanlegg og varmepumper benytter kuldemedier med lav GWP-verdi. VKE mener at valg av kuldemedium må inngå i en større vurdering der risikovurdering, driftskostnader, TEWI (total beregning av drivhusbelastningen i en livsløpsvurdering) og andre kriterier tillegges vekt. I de tilfellene hvor man skal velge mellom kuldemedier med lav eller ingen GWP bør man gjøre en beregning av anleggets totale miljøbelastning over levetiden (inkludert strømforbruk).

– Her er det klart at regelverket må dekke både installasjons- og driftsstadiet for kuldeanlegg og varmepumper. Det å redusere lekkasjer av F-gasser under drift, vedlikehold og avhending er viktig for en seriøs bransje, avslutter Rønning.

VKE deltar og spiller synspunkter gjennom medlemskapet i AREA og Eurovent.

Les også her.

Flere nyheter