God ventilasjon reduserer smitte

Publisert

Thor Lexow, adm.dir. i VKE løfter frem betydningen av god ventilasjon. Foto: Moment Studio.

Vi oppholder oss i gjennomsnitt 90 prosent av tiden innendørs. I disse koronatider der vi i tillegg er mindre på farten, har denne prosentandelen trolig steget ytterligere. Det å oppholde seg innendørs skal være både trygt og sunt. Det er tross alt hovedhensikten med bygninger – de skal beskytte oss mot vær, vind og farer. Da er det helt essensielt at inneklimaet også er trygt.

Covid-19 har reist mange spørsmål om smitteveier for viruset. Det er blant annet trukket frem et eksempel fra Guangzhou i Kina der airconditioning (AC) bidro til smittespredning ved resirkulering av romluften. Luft i bevegelse er ikke ventilasjon. Ventilasjon er å fjerne brukt luft med en balansert tilførsel av friskluft. I Norge har vi lovfestede krav til inneklima gjennom byggteknisk forskrift (TEK). Forskriften setter overordnede krav til at inneluften ikke inneholder forurensning i konsentrasjoner som kan gi helseskader og omluft skal ikke benyttes dersom den forurenser rom hvor mennesker er til stede. Dette er grunnleggende for god ventilasjon.

Omluft aksepteres ikke
Omluftsystemer benytter seg av at luft som trekkes av fra de enkelte rom blir filtrert og blandet inn i friskluften og dermed fordelt rundt i bygningen igjen. Dette har vært vanlig å gjøre for å spare energi, men i dag gjøres dette med balansert ventilasjon og varmegjenvinning.

God ventilasjon er en del av løsningen
Folkehelseinstituttet (FHI) har nylig publisert en artikkel med forskningsfunn om smitteveier for koronavirus som de støtter. Konklusjonen er klar – dråpesmitte er viktigst. Luftsmitte kan skje i spesielle situasjoner, men er uvanlig. Det er gitt eksempler på hvordan luftsmitte kan ha skjedd i lukkede rom med dårlig ventilasjon. Nåværende kunnskap tyder på at koronaviruset hovedsakelig spres ved nær kontakt med en smittet person, og at dråpesmitte er hovedsmitteveien. Det å sørge for at oppholdsrom har tilstrekkelig ventilasjon i forhold til rommenes utforming, bruk og personbelastning vil bidra til å redusere smitte.

Oppgrader eksisterende bygg til dagens inneklimakrav
De aller fleste bygninger i Norge er eldre bygninger bygget etter tidlige tiders byggeforskrifter. Mange bygg mangler balanserte ventilasjonsanlegg der man kan kontrollere og styre luftmengder etter behov. Dette er løsninger som er bærekraftig i et livsløpsperspektiv. Bygninger med naturlig ventilasjon er i prinsippet bygninger der luftmengder i stor grad overlatt til termiske og klimatiske forhold i og rundt bygningen. Blåser det ute så ventileres det det inne og er det en dag med stor temperaturforskjell ute og inne vil det gi luftbevegelser.

VKE mener at energimerkeordningen for bygninger og energivurdering av tekniske anlegg må videreutvikles for å avdekke byggfeil på ventilasjonsanlegg og derved bedre byggkvaliteten. Etter vår oppfatning er dette en ordning som ikke er blitt utnyttet godt nok for å sikre at krav til inneklima og helse i byggteknisk forskrift er ivaretatt.

EU-kommisjonen har nylig lansert "The Renovation Wave", en del av "The European Green Deal", som skal finansiere oppgradering av eksisterende bygninger. Her er oppgradering av ventilasjonen i bygninger et viktig tiltak for å redusere energibehov og utslipp av klimagasser, øke livskvalitet og folkehelse og skape flere grønne arbeidsplasser i BAE-næringen.

Det er viktig at myndighetene bidrar til at denne renovasjonen skjer. Der er derfor uheldig at Enova reduserer maksstøtten for balansert ventilasjon med en tredel etter 1. juli 2021. VKE mener at tiltak som bedrer inneklima og reduserer energibehovet burde stimuleres med økt støtte. VKE mener videre at inneklimatiltak som løfter boligkvaliteten ut over minstekravene til luftmengder og termisk inneklima i byggteknisk forskrift bør vektlegges spesielt ved vurdering av om Husbanken kan gi lån.

Bransjen er der
VKEs medlemmer jobber iherdig for å lage produkter og løsninger samt å prosjektere, installere og drifte ventilasjonsanlegg som skal bidra til det viktigste ved bygninger – at det skal være trygt og sunt å oppholde seg innendørs, enten det er i boligen eller i et yrkesbygg.

VKE jobber for bransjens rammebetingelser, utdanning, kompetanse og rekruttering. Dette arbeidet gjør seg ikke selv. Ved å melde din bedrift inn i VKE bidrar du til å bli hørt og påvirke egen fremtid. Les mer om VKE her.

Flere nyheter

Påmelding nyhetsbrev

Påmelding til vårt nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Skriv inn din e-post-adresse her: